Aprile1700/week end
Maggio1900 euro/week end
Giugno2300 euro
Settembre1900 euro
Ottobre1700 euro